• Українська
 • English

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Магістратура

225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність 225 Медична психологія
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь Магістр
Освітня кваліфікація Магістр медичної психології
Професійна кваліфікація Лікар-психолог
Форма навчання очна (денна)

Термін навчання 6 років на основі повної загальної середньої освіти

Обсяг кредитів ЄКТС 360 кредитів

Академічні права випускників Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Медична психологія» фахівець може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної лікарської спеціальності (перелік затверджено наказом МОЗ України від 23.02.2005 №81).

Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Медична психологія» фахівець також може вступати на програму клінічної ординатури та/або для здобуття ступеню доктора філософії.

Працевлаштування випускників На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за програмами підготовки фахівця з первинною спеціалізацією відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар з певної спеціальності і він здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду

 • Лікар-психолог

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність здатність розв’язувати типові та складні задачі і проблеми у сфері медичної психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

 1. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.
 2. Володіння знаннями предметної галузі та розуміння професії.
 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 5. Навички міжособистісної взаємодії.
 6. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 7. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.
 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 9. Здатність розробляти та управляти проектами.
 10. Здатність до прийняття фахового рішення.
 11. Розвиток фахової інтуїції, передбачення та прогнозування.
 12. Особистісна прихильність до фаху, мотивація на досягнення у фаховій діяльності.
 13. Саморегуляція та управління власним функціональним станом, високі компенсаторні можливості та психологічна і психічна відновлюваність.
 14. Здатність до багаторівневої рефлексії та потреба в постійному самоусвідомленні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Здатність планувати, організовувати, проводити наукове дослідження та впроваджувати у професійну діяльність результати актуальних наукових і прикладних досліджень у сфері медичної психології.
 2. Знання термінології та ключових понять, основних моделей та технік, що лежать в основі сучасних психотерапевтичних концепцій (психоаналізу, гештальт-терапії, когнітивно-поведінкової терапії, системної сімейної терапії та інших напрямків психотерапії).
 3. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультативну, психотерапевтичну, тренінгову) в індивідуальній та груповій формах роботи.
 4. Здатність проводити психодіагностичну, експертну і психокорекційну роботу психологічних властивостей і станів, психічних процесів людини в нормі та патології з урахуванням вікових особливостей, криз розвитку, факторів ризику, приналежності до гендерної, етнічної, професійної та інших соціальних груп.
 5. Здатність встановлювати та підтримувати психологічний контакт з пацієнтом.
 6. Здатність обирати й застосувати валідні та надійні методи клінічної/психологічної діагностики з метою встановлення клінічного/психо-логічного/патопсихологічного та скринінг-субклінічного діагнозу.
 7. Здатність аналізувати, оцінювати та підбирати оптимальні методи для здійснення психологічного/психотерапевтичного впливу з метою відновлення стану здоров’я, профілактики соматичних, психічних та психосоматичних розладів.
 8. Здатність розробляти ефективні стратегії психологічної/ психотерапевтичної допомоги особам, що пережили травматичні події.
 9. Здатність надавати екстренну психологічну допомогу при психоемоційному стресі, життєвих кризах, суїцидальних намірах, зокрема розпізнавання випадків, що потребують невідкладної психологічної допомоги і вибір тактики її надання.
 10. Володіти знаннями про групову динаміку, навичками розпізнавання і аналізу групових процесів та феноменів з метою надання психологічної допомоги.
 11. Здатність налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
 12. Здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу феноменів, симптомів та синдромів різних видів патології та вад розвитку.
 13. Здатність до узагальнення інформації щодо суб’єктивних і об’єктивних проявів психологічних проблем, субклінічних хворобливих станів та захворювань.
 14. Здатність надавати комплексну медико-психологічну допомогу із застосуванням моно- і комбінованих схем медикаментозної терапії.
 15. Здатність до планування і проведення медико-психолого-профілактичної та просвітницької роботи серед медичних працівників та населення на підставі аналізу актуальних досліджень стану психічного та психосоматичного здоров’я (проведення бесід, лекцій, підготовка й поширення інформаційних матеріалів тощо).
 16. Здатність використовувати інноваційні технології в процесі надання психологічної допомоги.
 17. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
 18. Знання й дотримання у практичній діяльності норм професійної етики та деонтології.
 19. Знання правових підстав фахової роботи в межах своєї спеціальності.

Актуальні новини

Студенти БДМУ зустрілись з Президентом України

Студенти Буковинського державного медичного університету зустрілись з Президентом України – Володимиром Зеленським та мали змогу задавати питання на гострі теми повсякдення. Зустріч відбулась в атмосфері […]

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав симуляційний центр БДМУ

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав навчально-тренінговий центр симуляційної медицини Буковинського державного медичного університету. Ректор університету Ігор Геруш продемонстрував Віктору Ляшку можливості та оснащення […]

Воркшоп з виготовлення лікувального бальзаму для губ      

             4 квітня 2024 року на базі Симуляційного центру медицини Буковинського державного медичного університету в рамках ХІ міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених BIMCO-2024 […]