• Українська
 • English

МЕДИЦИНА

Магістратура

222 МЕДИЦИНА

Спеціальність 222 Медицина
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь Магістр
Освітня кваліфікація Магістр медицини
Професійна  кваліфікація Лікар
Форма навчання очна (денна)

Термін навчання 6 років на основі повної загальної середньої освіти, 5 років на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Обсяг кредитів ЄКТС 360 кредитів

Академічні права випускників Для подальшої професійної підготовки фахівець може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності, а також може вступати на програму для здобуття ступеню доктора філософії.

Працевлаштування випускників  Після закінчення навчання за освітньою програмою магістра спеціальності «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • лікар-інтерн (код КП – 3229);
 • лікар-стажист (код КП – 3221);
 • лікар-резидент (код КП – ХХХ).

Після підготовки в інтернатурі або лікарській резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар певної спеціальності», він здатний виконувати зазначену в ДК 003: 2010 професійну роботу і може займати первинну посаду:

 • Лікар
 • Лікар з променевої терапії
 • Лікар з радіонуклідної діагностики
 • Лікар загальної практики – сімейний лікар
 • Лікар з медицини невідкладних станів
 • Лікар-акушер-гінеколог
 • Лікар-анестезіолог
 • Лікар-бактеріолог
 • Лікар-вірусолог
 • Лікар-генетик
 • Лікар-дерматовенеролог
 • Лікар-інфекціоніст
 • Лікар-невропатолог
 • Лікар-нейрохірург
 • Лікар-онколог
 • Лікар-ортопед-травматолог
 • Лікар-отоларинголог
 • Лікар-офтальмолог
 • Лікар-патологоанатом
 • Лікар-профпатолог
 • Лікар-психіатр
 • Лікар-нарколог,
 • Лікар-психотерапевт
 • Лікар-радіолог
 • Лікар-судово-медичний експерт
 • Лікар-терапевт
 • Лікар-уролог
 • Лікар-фізіотерапевт
 • Лікар-фтизіатр
 • Лікар-хірург
 • Лікар-педіатр
 • Лікар-невролог дитячий
 • Лікар-неонатолог
 • Лікар з гігієни дітей та підлітків
 • Лікар з гігієни праці
 • Лікар з гігієни харчування
 • Лікар з загальної гігієни
 • Лікар з комунальної гігієни
 • Лікар з радіаційної гігієни
 • Лікар-дезінфекціоніст
 • Лікар-епідеміолог
 • Лікар-лаборант гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
 • Лікар-методист
 • Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
 • Лікар-лаборант
 • Лікар-лаборант генетик
 • Лікар-статистик

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення
 7. Здатність працювати в команді.
 8. Навички міжособистісної взаємодії.
 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 10. Здатність спілкуватись іноземною мовою.
 11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 14. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта.
 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань
 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань.
 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
 7. Здатність до діагностування невідкладних станів.
 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.
 9. Навички надання екстреної медичної допомоги
 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів
 11. Навички виконання медичних маніпуляцій.
 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції.
 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.
 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду.
 16. Здатність до проведення експертизи працездатності.
 17. Здатність до ведення медичної документації.
 18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації;
 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.
 20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.
 21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]