• Українська
 • English

МЕДСЕСТРИНСТВО / БАКАЛАВРАТ

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Спеціальність 223 Медсестринство

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь Бакалавр

Освітня кваліфікація Бакалавр медсестринства

Професійна кваліфікація Бакалавр сестра медична

Форма навчання очна (денна), дистанційна

Термін навчання 1 рік – на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для кваліфікації «сестра медична» та «фельдшер» – за денною формою навчання, 2 роки – на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для інших кваліфікацій галузі «Охорона здоров’я».

Обсяг кредитів ЄКТС 60-120 кредитів із врахуванням перезарахованих кредитів (всього – 240)

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти.

Працевлаштування випускників Відповідно до отриманої спеціальності фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу:

 • 5 – заступник головного лікаря з медсестринства;
 • 5 – головна медична сестра;
 • 3231 – сестра медична старша;
 • 3231 – сестра медична анестезист;
 • 3231 – сестра медична екстреної на невідкладної медичної допомоги;
 • 3231 – сестра медична з косметичних процедур;
 • 3231 – статистик медичний.

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі медсестринства, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою
 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
 7. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення
 9. Здатність працювати в команді
 10. Навички міжособистісної взаємодії
 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань

 

Фахові компетентності

 1. Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній медсестринській практиці
 2. Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах
 3. Задоволення потреб пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і соціальними працівниками
 4. Застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та неосудної поведінки
 5. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби
 6. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень
 7. Збереження власного здоров’я медичної сестри при здійсненні догляду, виконанні маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта
 8. Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів його родини
 9. Здатність здійснювати організацію, впровадження та контроль медсестринського процесу в паліативній та  хоспісній допомозі
 10. Здатність до організації надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини
 11. Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення
 12. Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки
 13. Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження
 14. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах
 15. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час
 16. Здатність організовувати та управляти медсестринським структурним підрозділом (лідерство та менеджмент)

224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Спеціальність 223 Технології медичної діагностики та лікування

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь Бакалавр

Освітня кваліфікація Бакалавр технологій медичної діагностики та лікування

Професійна кваліфікація Лаборант (медицина)

Форма навчання очна (денна)

Термін навчання 4 роки на основі повної загальної середньої освіти

Обсяг кредитів ЄКТС 240 кредитів

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Мають право набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти

Працевлаштування випускників Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:

 • Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
 • Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів

Після закінчення навчання фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • лаборант (медицина) (код КП – 3221);

та може вступати на програми здобуття другого (магістерського) рівня спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних вимог залежно від сфери діяльності. Після закінчення навчання, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 Охорона здоров’я, здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • Розділ 3. Фахівці
 • Підрозділ 32. Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини
 • Клас 322. Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)
 • Підклас 3221. Медичні асистенти

Після закінчення навчання відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 Охорона здоров’я, фахівець здатний виконувати зазначену в Довіднику професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • Розділ Фахівці:
 • старший лаборант (медицина);
 • лаборант з бактеріології;
 • лаборант з імунології;
 • лаборант клініко-діагностичної лабораторії;
 • лаборант (медицина);
 • лаборант з патологоанатомічних досліджень;
 • лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії;
 • лаборант судово-медичної лабораторії

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю, інтерпретації їх результатів та управлінні роботою лабораторії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та наявність

відповідних практичних навичок і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

 1. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.
 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 8. Навики здійснення безпечної діяльності.
 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності

 1. Здатність здійснювати безпечну професійну практичну діяльність згідно з протоколами, рекомендаціями щодо безпеки та діючим законодавством.
 2. Здатність здійснювати збір та верифікацію даних, прийом та обробку зразків згідно з протоколами.
 3. Здатність проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів згідно з існуючими протоколами.
 4. Здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження тканин та зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння принципів дії цих методів.
 5. Здатність інтерпретувати результати на основі наукового знання, розуміючи взаємозв’язок між результатами аналізу, діагнозом, клінічною інформацією та лікуванням, та представляти і повідомляти результати належним чином та документувати конфіденційні дані.
 6. Здатність застосовувати та поширювати принципи управління якістю та ефективного використання ресурсів; брати участь у внутрішньо-лабораторному контролі якості.
 7. Здатність застосовувати навички критичного мислення для конструктивного розв’язання проблем.
 8. Здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу, оцінювання або розв’язання проблем.
 9. Здатність здійснювати організацію та керівництво роботою структурних підрозділів лабораторій на основі вміння управління людськими, матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами.
 10. Здатність компетентно та професійно взаємодіяти з пацієнтами, колегами, медичними працівниками, іншими фахівцями, застосовуючи різні методи комунікації.
 11. Здатність дотримуватися нормативних та етичних вимог до професійної діяльності та захищати право пацієнта на отримання допомоги/медичних послуг на належному рівні. Дотримуватись та впроваджувати стандарти професійної
 12. діяльності.
 13. Готовність до безперервного професійного розвитку.
 14. Здатність комбінувати поєднання різних технологічних прийомів лабораторних досліджень для вирішення професійних завдань.
 15. Готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати методики їх проведення та навчати інших.

Актуальні новини

Студенти БДМУ зустрілись з Президентом України

Студенти Буковинського державного медичного університету зустрілись з Президентом України – Володимиром Зеленським та мали змогу задавати питання на гострі теми повсякдення. Зустріч відбулась в атмосфері […]

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав симуляційний центр БДМУ

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав навчально-тренінговий центр симуляційної медицини Буковинського державного медичного університету. Ректор університету Ігор Геруш продемонстрував Віктору Ляшку можливості та оснащення […]

Воркшоп з виготовлення лікувального бальзаму для губ      

             4 квітня 2024 року на базі Симуляційного центру медицини Буковинського державного медичного університету в рамках ХІ міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених BIMCO-2024 […]