• Українська
  • English

«ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» (МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР)

Молодший бакалаврат (денна форма навчання)

«226 Фармація, промислова фармація» (молодший бакалавр) (денна, заочна форми навчання)

 

Назва галузі знань 22 Охорона здоров’я

Код та найменування спеціальності 226 Фармація, промислова фармація
Рівень вищої освіти початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання 120 кредитів ЄКТС ,термін навчання – 2 роки за денною (очною) формою навчання; 3 роки за заочною формою навчання.

Ступінь, що присвоюється молодший бакалавр
Форми навчання очна (денна), заочна
Кваліфікація освітня, що присвоюється молодший бакалавр фармації
Кваліфікація професійна асистент фармацевта

Академічні права випускників:
Здобуття початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних вимог в залежності від сфери діяльності

Працевлаштування випускників
Відповідно до отриманої спеціальності фахівець здатний виконувати професійну роботу за Національним класифікатором
професій ДК 003:2010 (зі змінами): 3228 асистент  фармацевта

Перелік компетентностей випускника:

  • Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати у процесі навчання типові спеціалізовані завдання та ситуаційні задачі, які передбачають застосування положень і методів відповідної науки. Критично осмислювати та вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності, правильно формувати судження та зрозуміло доносити власні знання і висновки з обґрунтуванням для фахової та не фахової аудиторії.
  • Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність застосовувати одержані знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність до вирішення професійних проблеми та поставлених завдань.

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.

ЗК 8. Здатність працювати в команді та представниками іншої галузі.

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 10. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

ЗК11. Навики здійснення безпечної діяльності та охорони навколишнього середовища, розуміння необхідності та дотримання правил безпеки життєдіяльності.

ЗК 12. Дотримання та пропагування здорового способу життя.

ЗК 13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 14. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

  • Професійні (фахові) компетентності:

ФК 1. Здатність використовувати законодавчу, нормативно-правову бази України та дотримуватися вимог належних практик щодо здійснення професійної діяльності.

ФК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами санітарно-протиепідемічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

ФК 3. Здатність проводити інформативну та санітарно-просвітницьку роботу серед населення.

ФК 4. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин, відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP), проводити аналіз лікарської рослинної сировини, здійснювати консультування щодо застосування лікарської рослинної сировини та засобів на її основі.

ФК 5. Здатність ідентифікувати лікарську рослинну сировину.

ФК 6. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення відповідно до вимог Належної аптечної практики (GPP) та інших організаційно-правових норм  фармацевтичного законодавства.

ФК 7. Здатність надавати фармацевтичну допомогу споживачам фармацевтичних послуг, щодо рецептурних та безрецептурних лікарських засобів й інших товарів аптечного асортименту, та фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації безрецептурного лікарського засобу.

ФК 8. Здатність забезпечувати раціональне застосування лікарських засобів, біологічно активних добавок, фітозасобів, згідно з фізико-хімічними властивостями та фармакологічними характеристиками, патофізіологічними особливостями та враховуючи фармакотерапевтичні схеми лікування конкретного захворювання.

ФК 9. Здатність застосовувати знання та уміння у практичній діяльності пов’язані з етапами обігу лікарських засобів в установах та підприємствах фармацевтичної галузі незалежно від форм власності.

ФК 10. Здатність до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки та виконання технологічних операцій у процесі промислового виробництва лікарських засобів.

ФК 11. Здатність до виконання завдань, направлених на забезпечення та контроль якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини.

ФК 12. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP).

ФК 13. Здатність організовувати систему звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство, документування та управління якістю згідно з нормативно-правовими актами України.

ФК 14. Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи менеджменту в професійній діяльності аптечних закладів.

ФК 15. Здатність використовувати основні положення маркетингу у сфері лікарського забезпечення населення.

ФК 16. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних ситуаціях.

Актуальні новини

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

На кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології було проведено ряд заходів, приурочених до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, яке щороку відмічається 1-го грудня.

БДМУ долучився до грантового проєкту HIVE «Інновації ЗВО для наукомісткого підприємництва»

У вересні 2022 р. БДМУ долучився до грантового проєкту HIVE «Інновації ЗВО для наукомісткого підприємництва» («HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship») напрямку EIT Здоров’я (European […]

«Віддай частинку себе тим, хто готовий віддати за тебе своє життя»

Саме під такою назвою зорганізовано волонтерську акцію, приурочену Дню Збройних Сил України та Дню Волонтера.