• Українська
 • English

МЕДСЕСТРИНСТВО

Магістратура

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Спеціальність 223 Медсестринство
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь Магістр
Освітня кваліфікація Магістр медсестринства
Професійна кваліфікація Магістр медсестринства
Форма навчання очна (денна)

Термін навчання 2 роки на основі здобутого ступеня бакалавр спеціальностей галузі охорони здоров’я

Обсяг кредитів ЄКТС 120 кредитів

Академічні права випускників Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Медсестринство» фахівець може вступати на на навчання здобуття ступеню доктора філософії.

Працевлаштування випускників Відповідно до отриманої спеціальності фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу:

 • 5 – начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу;
 • 5 – головна медична сестра;
 • 6 – завідувач відділення (декан) у коледжі;
 • 1 – науковий співробітник (сестринська справа, акушерство);
 • 2 – викладач вищого навчального закладу.

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

 Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації
 2. Здатність до планування, організації та управління
 3. Здатність спілкуватися другою мовою
 4. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій
 5. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та проведення досліджень на відповідному рівні
 6. Навички міжособистісної взаємодії
 7. Здатність навчатись та навчати
 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Вміння виявляти зв’язок патогенезу захворювань з клінічними проявами та результатами додаткових методів дослідження
 2. Вміння оцінювати організацію та якость надання різних видів медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
 3. Вміння орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки
 4. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння для виконання медсестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів медсестринської діяльності
 5. Вміння застосовувати знання з основ діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених хвороб імунної системи та алергологічної патології в професійній діяльності
 6. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах
 7. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час
 8. Здатність оцінювати вплив небезпечних чинників щодо ризику розвитку найпоширеніших захворювань у світі. Знання основних методів діагностики в клініці хвороб цивілізації.
 9. Вміння застосовувати теоретичні знання та практичні уміння з паліативної медицини та хоспісної допомоги при наданні медичної допомоги тяжкохворим та агонуючим в межах компетенції магістра-медсестринства
 10. Здатність до використання теоретичних знань та практичних умінь при організації надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини
 11. Вміння застосовувати теоретичні знання та практичні уміння при організації управління в медсестринських структурних підрозділах
 12. Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.
 13. Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти.

Актуальні новини

Студенти-стоматологи провели урок здоров’я у ДНЗ №17

21 жовтня студенти 5 групи 3 курсу стоматологічного факультету БДМУ разом із доцентом кафедри стоматології дитячого віку Тетяною Кіцак відвідали вихованців Спеціалізованого дошкільного навчального закладу […]

Фахівець БДМУ взяв участь у Міжнародному конгресі в Іспанії

На запрошення BTI Biotechnology Institute (Іспанія) асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії БДМУ, доктор філософії Анатолій ОШУРКО взяв участь у науково-практичному міжнародному конгресі з […]

Співчуття…

Від імені ректорату, професорсько-викладацького складу, студентства БДМУ висловлюємо щирі співчуття Василю Павловичу Пішаку, ректору університету (1993-2010рр) з приводу непоправної втрати – смерті дружини Марії Миколаївни.