• Українська
  • English

Викладачу

Ex saepe accusata duo, vel ne summo option delenit.

Нормативні документи

Закони України

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про фахову передвищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності»

Нормативно-правові акти та інші документи щодо застосування державної мови у діяльності організацій державної форми власності, у т.ч. під час провадження освітньої діяльності

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 р. №502 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів”

Постанова КМУ від 28 березня 2018 р. № 334 “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187  із змінами)

Постанова КМУ від 21.11.2012 р. № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу»

Постанова КМУ від 12.08.2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»

Постановка Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

Постановка Кабінету Міністрів України  від 3 квітня 2019 р. № 283 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261»

Постановка Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»

Постановка Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Постановка Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. № 341 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44»

Нормативно-правові акти МОЗ України та МОН України

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (наказ МО України від 15.07.96 № 245)

Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників (Лист МОНУ №1/9-382 від 29.07.2014 р.)

Наказ МОН України № 450 від 07.08.2002 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»

Наказ МОН України від 14.01.2016  № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

Нормативно-правові акти Буковинського державного медичного університету

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок проведення конкурсного відбору

Правила внутрішнього розпорядку

Колективний договір

Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» в умовах провадження ЄКТС організації навчального процесу

Положення про кафедру

Кодекс академічної доброчесності

Кодекс етики 

Положення про освітні програми

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності (систему внутрішнього забезпечення якості)

Норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників університету

Норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників фахового коледжу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про порядок утворення екзаменаційної комісії для атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та ліквідації академічної різниці

Положення про академічну мобільність студентів, лікарів-інтернів, аспірантів, докторантів та співробітників

Положення про Школу молодого викладача

План підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу на 2023 рік

Перелік показників діяльності викладачів та кафедр, що підлягають рейтингуванню

Положення про електронний навчальний курс на сервері дистанційного навчання БДМУ

Положення про дистанційне навчання

Тимчасове положення про порядок проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Порядок проведення атестації здобувачів освіти з використанням дистанційних технологій

 

Актуальні новини

Науковці кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології презентували монографії.

На кафедрі клінічної імунології, алергології та ендокринології 28 листопада 2023 р. проведені презентації монографій завідувачки кафедри, професора Пашковської Н. В. та асистента кафедри Царик І. […]

Шановні колеги

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє» (в online форматі), яка відбудеться 19 лютого 2021 року м. […]

Позначки

Вельмишановні науковці університету

Упродовж 08, 10, 15 лютого 2021 року відбудеться 102 – а підсумкова науково-практична з міжнародною участю конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету.

Позначки

Найближчі події

Графік видачі підручників студентам на 2023/24 н.р.

Шановні студенти! Для отримання підручників необхідно мати читацький квиток. Увага! Навчальна література видається тільки за рознарядкою та у присутності старост груп, які повинні мати при […]

Позначки

День науки в БДМУ

В рамках Дня науки в Україні для студентів I курсу 8 гр., ІІ курсу 8 гр. Медичного факультету № 2 відбулася інформаційна година «Запобігання академічному […]

У БДМУ відновлюється освітній процес з 14 березня

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у БДМУ», на виконання наказу МОН України від 07.03.2022 № 2345 та рішення […]