• Українська
 • English

Стоматологія

221 СТОМАТОЛОГІЯ

Спеціальність 221 Стоматологія
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь Магістр
Освітня кваліфікація Магістр стоматології
Професійна  кваліфікація Лікар-стоматолог
Форма навчання очна (денна)

Термін навчання 5 років на основі повної загальної середньої освіти, 4 роки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Обсяг кредитів ЄКТС 300 кредитів

Академічні права випускників Для подальшої професійної підготовки фахівець може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності, а також може вступати на програму для здобуття ступеню доктора філософії.

Працевлаштування випускників Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:

 • Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
 • Розділ 86. Охорона здоров’я
 • Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика
 • Клас 86.23 Стоматологічна практика

Для подальшої професійної підготовки фахівець має вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності (перелік затверджено наказом МОЗ України від 23.02.2005 №81), а також може вступати на програму для здобуття ступеню доктора філософії.

Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може і займати відповідну лікарську посаду:

 • Лікар-стоматолог

Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації – лікар-стоматолог фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному на даний час Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду.

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.
 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись другою мовою.
 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно.
 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 9. Здатність до вибору стратегії спілкування.
 10. Здатність працювати в команді.
 11. Навички міжособистісної взаємодії.
 12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 13. Навики здійснення безпечної діяльності.
 14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 15. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 16. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Збирання медичної інформації про стан пацієнта.
 2. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Встановлення клінічного діагнозу стоматологічного захворювання.
 4. Діагностування невідкладних станів.
 5. Планування та проведення заходів профілактики стоматологічних захворювань.
 6. Визначення характеру та принципів лікування стоматологічних захворювань.
 7. Визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при лікуванні стоматологічних захворювань.
 8. Визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології.
 9. Виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій.
 10. Проведення лікування основних стоматологічних захворювань.
 11. Організація проведення лікувально-евакуаційних заходів.
 12. Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.
 13. Організація та проведення стоматологічної диспансеризації осіб, що підлягають диспансерному нагляду.
 14. Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).
 15. Ведення медичної документації.
 16. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.

Актуальні новини

Між медичними університетами Чернівців та Запоріжжя вперше відбудеться академічний обмін студентами

Академічна мобільність – це не тільки про поїздки в університети Європи. Вперше завдяки «Програмі університетських обмінів SAM Україна» 12 студентів ІІ курсу Буковинського державного медичного […]

Збірна БДМУ – переможець військово-патріотичної гри «Герої козацької слави»

16 жовтня у парку ім. Ю. Федьковича відбулася вже традиційна військово-патріотична гра «Герої козацької слави» присвячена Дню українського козацтва, Дню захисника України та Дню заснування […]

Оголошення

Шановні друзі, запрошуємо на XІX Міжнародну науково-практичну онлайн конференцію з системної сімейної психотерапії УСП «Сім’я як дзеркало системи сучасного світу. Family as a mirror of […]