• Українська
 • English

Стоматологія

221 СТОМАТОЛОГІЯ

Спеціальність 221 Стоматологія
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь Магістр
Освітня кваліфікація Магістр стоматології
Професійна  кваліфікація Лікар-стоматолог
Форма навчання очна (денна)

Термін навчання 5 років на основі повної загальної середньої освіти, 4 роки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Обсяг кредитів ЄКТС 300 кредитів

Академічні права випускників Для подальшої професійної підготовки фахівець може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності, а також може вступати на програму для здобуття ступеню доктора філософії.

Працевлаштування випускників Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:

 • Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
 • Розділ 86. Охорона здоров’я
 • Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика
 • Клас 86.23 Стоматологічна практика

Для подальшої професійної підготовки фахівець має вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності (перелік затверджено наказом МОЗ України від 23.02.2005 №81), а також може вступати на програму для здобуття ступеню доктора філософії.

Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може і займати відповідну лікарську посаду:

 • Лікар-стоматолог

Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації – лікар-стоматолог фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному на даний час Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду.

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.
 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 5. Здатність спілкуватися англійською мовою.
 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 10. Здатність бути критичним і самокритичним.
 11. Здатність працювати в команді.
 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
 2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.
 4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
 5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
 6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
 7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями.
 8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.
 9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
 10. Спроможність до організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.
 11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги.
 12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології.
 13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).
 14. Спроможність ведення нормативної медичної документації.
 15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.
 16. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛО.
 17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.
 18. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.

Актуальні новини

Студенти БДМУ зустрілись з Президентом України

Студенти Буковинського державного медичного університету зустрілись з Президентом України – Володимиром Зеленським та мали змогу задавати питання на гострі теми повсякдення. Зустріч відбулась в атмосфері […]

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав симуляційний центр БДМУ

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав навчально-тренінговий центр симуляційної медицини Буковинського державного медичного університету. Ректор університету Ігор Геруш продемонстрував Віктору Ляшку можливості та оснащення […]

Воркшоп з виготовлення лікувального бальзаму для губ      

             4 квітня 2024 року на базі Симуляційного центру медицини Буковинського державного медичного університету в рамках ХІ міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених BIMCO-2024 […]