• Українська
  • English
Інформаційні технології БДМУ
Інформаційні технології БДМУ

Інформаційні технології БДМУ

СУЧАСНА ОСВІТА. Підвищення якості освіти є однією з актуальних проблем не тільки для України, але і для всієї світової спільноти. Вирішення цієї проблеми пов’язане з модернізацією змісту освіти, оптимізацією способів і технологій організації освітнього процесу та переосмисленням мети і кінцевого результату освіти.

Моделлю розвитку Буковинського державного медичного університету (БДМУ) на ринку освітніх послуг є поєднання патієнтної (нішової) та експлерентної (заснованої на нововведеннях) стратегій, а основним елементом системи управління конкурентоздатністю БДМУ є управління якістю освіти, що базується на адаптивності та інноваційності процесу навчання.

Місією БДМУ є створення та розвиток середовища навчання для формування професійної компетентності і всебічного розвитку особистості, забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців на основі досягнень медичної освіти, науки і практики,  здатних продовжити навчання протягом всього життя в умовах динамічного розвитку системи охорони здоров’я, що задовольнятимуть потреби і очікування суспільства, держави у медичній допомозі.

Тому у навчальний процес Буковинського державного медичного університету впроваджені та успішно використовуються сучасні електронні засоби навчання та інформаційні ресурси, що дозволило покращити якість підготовки студентів на додипломному етапі та лікарів-слухачів на післядипломному етапі підготовки.

В Буковинському державному медичному університеті активно розвиваються та впроваджуються новітні технології інформатизації суспільства, які спрямовані на якнайшвидше оволодіння інформацією для задоволення потреб у знаннях як у навчанні, професійній лікарській діяльності так і в інформуванні широких мас населення соціальними медично-профілактичними знаннями.

Весь спектр діяльності університету широко висвітлюється на офіційному сайті БДМУ – www.bsmu.edu.ua.

Для забезпечення студентів, лікарів (провізорів)-інтернів та лікарів-курсантів електронними навчальними матеріалами, організації та керування самостійною роботою, автоматизованого тестування у 2010 році створено сервер дистанційного навчання Буковинського державного медичного університету (СДН) (moodle.bsmu.edu.ua). Це дозволило динамічно поєднати очну форму навчання з мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями навчання на базі LMS “MOODLE”.

Можливості СДН дозволили в університеті автоматизувати систему контролю за якістю навчально-методичного забезпечення; швидко та ефективно розміщувати і надавати студентам, лікарям-інтернам, лікарям-слухачам навчальний контент; здійснювати підтримку сучасних освітніх стандартів у сфері технологій дистанційного навчання; здійснювати персоналізацію навчального контенту і багаторазово його використовувати; розширити діапазон засобів організації взаємодії між учасниками навчального процесу (викладач – студент, студент – студент та ін.). Запровадження віртуального навчального середовища реалізувало також завдання спрощення процедури моніторингу ефективності навчання та його організації; збільшило комплаєнс співробітників до запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

На сервері дистанційного навчання викладачами представлено наочні матеріали у вигляді навчальних таблиць, презентацій лекцій, відеороликів. Це дає змогу посилити інтерес студентів до навчального матеріалу, покращити його засвоєння, а на практичному занятті оптимальніше використати відведений час. Крім того, мультимедійні ресурси дозволяють студентам вже на етапі підготовки до навчального заняття ознайомитися з 3D анатомічними моделями, у відеорежимі побачити методики проведення клінічного чи лабораторно-інструментального обстеження пацієнта, хід виконання експериментів, прослухати аудіолекції.

Ще однією з форм використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі БДМУ є проведення вебінарів (он-лайн конференцій). У БДМУ на базі відкритого продукту BigBlueBotton розроблено середовище організації та проведення навчальних вебінарів (webinar.bsmu.edu.ua). Впроваджені та активно використовуються в навчальному процесі вебінари – інтерактивні лекції,  інтерактивні семінари в змішаному та дистанційному навчанні, семінарів для підвищення кваліфікації викладачів, виступи на конференціях/круглих столах в режимі онлайн, інформаційно-ознайомлювальні бесіди/інтерв’ю для абітурієнтів та ін.

Впроваджено унікальну форму навчання абітурієнтів – олайн конференції, що проводяться викладачами підготовчого відділення та факультету післядипломної освіти БДМУ і дають позитивний результат при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання та подальшого вступу до нашого університету.

Активно використовуються технології вебінарів на етапі післядипломної підготовки практичних лікарів, а саме під час циклів тематичного удосконалення. Тільки за один навчальний рік проводиться близько 30 різних циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання. Це оптимізувало організацію окремих форм післядипломної підготовки практичних лікарів, розширило можливість доступу до якісної післядипломної освіти, збільшило загальну кількість лікарів-слухачів, з одночасним зменшенням витрат на навчання, проїзд та проживання, дозволило індивідуалізувати процес навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей слухачів. Використання цих інформаційних технологій дає можливість вести інтерактивний діалог – взаємодіяти лектору із слухачем, що характеризується на відміну від діалогу, який передбачає обмін текстовими командами (запитами) і відповідями (запрошеннями), реалізацією більш розвинених засобів ведення діалогу (наприклад, можливість задавати питання в довільній формі, з використанням “ключового” слова, у формі з обмеженим набором символів); при цьому забезпечується можливість вибору варіантів змісту навчального матеріалу, режиму роботи.

З 2011 року функціонує цифровий репозиторій “Інтелектуальні фонди БДМУ”  (dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui) – інституційний електронний архів, що накопичує документи наукового, освітнього та методичного призначення, які створені співробітниками університету та знаходяться у вільному веб-доступі.

Збільшення кількості та якості публікацій статей наших науковців у наукових журналах та збірках з високими індексами цитованості та імпакт-фактором дозволило університету посилити свої позиції у рейтингу наукометричного апарату Scopus, що є однією з провідних світових баз даних з відслідковування цитованості та об‘єктивної оцінки стану наукової діяльності закладу. БДМУ посідає 38 місце серед усіх ВНЗ України та 8-е серед медичних(фармацевтичного) ВНЗ у рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus (станом на квітень 2013 року). БДМУ утримує високі рейтингові позиції за “Webometrics Ranking Web of World Universities” серед 20 000 провідних університетів світу та вищих медичних навчальних закладів України через постійне оновлення  та модернізацію офіційного веб-сайту університету, підвищення рейтингу його відвідуваності за рахунок збільшення кількості користувачів й збільшення об’єму та якості розміщеної на ньому інформації, а також створення повнотекстового електронного архіву (репозиторію) університету та популярності серверу дистанційного навчання. У 2012 році університет став 2-им серед медичних ВНЗ України і 4394 у світі,  а університетський репозиторій займає 785 сходинку у світовому рейтингу “Ranking Web of Repositories”Матеріал и та 1-шу сходинку серед медичних ВНЗ України.

На допомогу фахівцям практичної охорони здоров‘я у рамках формування єдиного інформаційного медичного простору співробітниками БДМУ були створені веб-сайти Департаменту охорони здоров‘я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, міського управління охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладів міста та області. Процес технічної підтримки сайтів та постійна консультативна допомога щодо впровадження сучасних інформаційних технологій здійснюється сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення БДМУ.

Матеріал підготували: доцент Єлизавета Ткач, асистент Олег Русак, сектор моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення БДМУ

Корисно знати